Pivní liga hospod města Kolína
Článek I: Úvod
 1. Pivní liga kolínských hospod (dále jen PL) je soutěž v malém fotbale, které se účastní výhradně amatérské celky z Kolína a přilehlých oblastí.
 2. Pravidla PL si při hře hlídají sami hráči podle zásady fair play (spirit-of-the-game), tj. pokud někdo překročí nějaké pravidlo, sami hráči na hřišti si toto porušení pravidel nahlásí a situaci vyřeší. Hraní fair play je otázka cti.
 3. Počet celků v soutěži není omezen.
 4. Volba systému soutěže a přijímání nových týmů probíhá na Schůzi Pivní ligy (dále jen Schůze).
Článek II: Organizační struktura PL
 1. PL má tři hierarchické stupně organizačního vedení - Schůze, Předsednictvo, Prezident.
 2. Základem je Schůze, které se povinně účastní kapitáni jednotlivých týmů zapsaných v soutěži, případně jejich zástupci (dále jen Kapitáni). Pravidelná Schůze se pořádá zpravidla první pondělí v měsíci v předem stanovenou dobu a na předem stanoveném místě (prioritně v 18:00 ve Stoleté nebo v Budvarce), není-li stanoveno jinak. Předsednictvo může svolat mimořádnou Schůzi. Účelem Schůze je řešení případných sporů vyplývajících ze soutěže, schvalování pravidel PL a jejich změn, schvalování systému PL a řešení dalších organizačních otázek spojených s PL; Schůze má tedy zejména legislativní funkci a je usnášeníschopná, účastní-li se jí více než polovina Kapitánů. Základní Schůzí je první podzimní Schůze v novém ročníku PL (zpravidla první pondělí v září), kde Kapitáni získají rozpis zápasů a na které probíhá volba Předsednictva Pivní ligy (dále jen Předsednictvo). Každá Schůze je pro všechny hráče PL veřejná.
 3. Předsednictvo je druhou složkou organizační struktury PL. Skládá se z 3 Kapitánů. Předsednictvo je nadřazeno Schůzi a má zejména exekutivní funkci: navrhuje tedy systém soutěže, rozpis, pravidla, rozhoduje o výsledku sporných utkání a řeší (případně předkládá Schůzi ke schválení) další organizační záležitosti PL. Předsednictvo je voleno na první podzimní Schůzi a jeho funkční období je 1 rok, není-li rozhodnuto jinak nebo není-li v průběhu funkčního období Schůzí odvoláno. K odvolání Předsednictva dojde tehdy, když Schůze vyjádří Předsednictvu nedůvěru a pro odvolání hlasují alespoň dvě třetiny ze všech (!!) Kapitánů; v případě odvolání Předsednictva je Schůze povinna okamžitě zvolit Předsednictvo nové. Předsednictvo jako celek nebo i jen jeho jednotliví členové mohou ze své funkce odstoupit, a to na Schůzi. Schůze je povinna okamžitě zvolit nové Předsednictvo nebo chybějícího člena. Každé jednání Předsednictva je pro všechny Kapitány veřejné.
 4. Součástí Schůze je Pokladník Pivní ligy (dále jen Pokladník), který se stará o rozpočet PL a na první podzimní Schůzi, nejpozději však na druhé podzimní Schůzi je povinen předložit Schůzi (všem Kapitánům) zprávu o stavu financí v pokladně PL (příjmy a výdaje za předchozí ročník PL a případný zůstatek do ročníku nového) a na požádání vysvětlit a doložit jednotlivé položky rozpočtu. V průběhu roku je Pokladník kontrolován Předsednictvem.
 5. Předsednictvo ze svého středu volí Prezidenta Pivní ligy (dále jen Prezident). Prezident dohlíží nad objektivitou a správností rozhodování Předsednictva a Schůze. Ze své pozice netěží žádné finanční ani materiální výhody. Jeho funkční období je shodné s funkčním obdobím Předsednictva, není-li řečeno jinak. Prezident může být odvolán pouze tehdy, je-li odvoláno celé Předsednictvo.
Článek III: Týmy Pivní ligy
 1. Každý Tým Pivní ligy (dále jen Tým) reprezentuje svoji hospodu (není-li Předsednictvem povolena výjimka) a jeho členové by měli být jejími pravidelnými hosty.
 2. Tým se do nového ročníku musí přihlásit (odhlásit) nejpozději k datu, které určí a v dostatečném časovém předstihu zveřejní Předsednictvo (např. na internetových stránkách PL); nejčastěji je toto datum shodné s datem závěrečné Schůze předchozího ročníku PL, případně s datem první podzimní Schůze. Tým přihlašuje (odhlašuje) Kapitán Předsednictvu na Schůzi.
 3. Před začátkem soutěže, zpravidla na první podzimní Schůzi, je Kapitán povinen odevzdat Předsednictvu Soupisku týmu (dále jen Soupiska), ve které musí povinně uvést název Týmu, kontaktní údaje (telefon a email), domácí hřiště, obvyklý hrací den a čas, barvu dresů a dále seznam všech hráčů (jméno, příjmení a datum narození, které je použito pro kontrolu plnoletosti hráče, číslo registrace FAČR - ID hráče, označení hráče). Pokud není Předsednictvem určeno jinak, též se odevzdává kauce za Tým ve výši 1000,- Kč; v případě, že se tým do druhé podzimní Schůze odhlásí, tato kauce propadá, jinak je na druhé podzimní Schůzi odečtena z registračního poplatku.
 4. Tým pak nejpozději na druhé podzimní Schůzi (zpravidla v první říjnové pondělí) smí předložit aktualizovanou Soupisku, na jejíž základě zaplatí Pokladníkovi registrační poplatek pro celý ročník PL (v současnosti 250,- za každého hráče na Soupisce).
 5. Tým musí mít minimálně 10 hráčů, kteří musí ke dni odevzdání Soupisky dovršit alespoň 18 let. Počet hráčů na Soupisce není omezen.
 6. Na Soupisce musí být označeni tito hráči:
  1. Kapitán (označení C),
  2. jeden brankář (označení G),
  3. všichni hráči s aktivní registrací (označení R, R40+, R45+, viz dále).
 7. Aktivní registrace je stav, kdy hráč nastoupil anebo nastoupí (!!) alespoň do jednoho utkání v průběhu uceleného ročníku (nikoliv jen pololetí) jakékoliv registrované soutěže velkého fotbalu (míněno tak, že bude mít podle zápisu evidované odehrané minuty, nikoliv že bude veden jako náhradník).
 8. Na každé ze Soupisek Týmu odevzdávaných v průběhu ročníku PL je povoleno uvést hráče s aktivní registrací nejvýše v počtu:
  1. jeden do dovršení 40 let (označení R),
  2. jeden od dovršení 40 let (označení R40+), anebo dva R40+ pokud na Soupisce není R,
  3. bez omezení od dovršení 45 let (označení R45+),
  a bude u nich připsán jejich mateřský klub (nikoliv klub pro hostování). Pro dovršení věku je rozhodující rok narození hráče (nikoliv měsíc a den). (Příklad: do jarní části v březnu 2018 je hráč narozený kdykoliv roce 1978 považován a povinně označován jako R40+, hráč narozený kdykoliv v roce 1973 jako R45+).
 9. Jakékoliv změny na Soupisce (odchody, přestupy, příchody nových hráčů) podléhají oznamovací povinnosti Předsednictvu a jsou možné pouze v období od závěrečné Schůze ukončeného ročníku (konce sezóny) do druhé pravidelné podzimní Schůze (oboje včetně), a poté od poslední podzimní Schůze (konce podzimní části soutěže) do druhé pravidelné jarní Schůze (oboje včetně). Tým tedy může Soupisku měnit jen v těchto obdobích (nepovolí-li Předsednictvo výjimku) a za každého nového příchozího hráče musí doplatit registrační poplatek (neplatí v případě přestupu hráče z jiného týmu PL). Hráč označený jako brankář (G) může být na Soupisce vyměněn za jiného hráče i mimo uvedené období, pokud bude ze Soupisky úplně vyřazen a za nového hráče (automaticky opět s označením G) bude zaplacen registrační poplatek.
 10. Za Tým nesmí bez přechozího souhlasu Kapitána soupeře do zápasu nastoupit žádný hráč, kterého nemá uvedeného na platné Soupisce; v případě porušení tohoto pravidla se utkání kontumuje v neprospěch tohoto Týmu.
 11. Neodevzdá-li Tým Soupisku a registrační poplatky do stanoveného termínu, je za každý započatý měsíc prodlení sankcionován odpisem tří bodů z aktuální tabulky.
Článek IV: Domlouvání zápasů
 1. Termíny jednotlivých zápasů zajišťují Kapitáni domácích mužstev, kteří se snaží co nejvíc dodržovat předem stanovený zápasový rozpis. Jejich povinností je kontaktovat soupeře přes týmový telefonický kontaktní údaj a nabídnout mu nejpozději 4 dny před plánovaným výkopem termín zápasu (např. ve čtvrtek pro nedělní zápas). Soupeř má poté 1 den na to, aby se k termínu vyjádřil: buď souhlasem, nebo odmítnutím anebo nezávazným návrhem jiných termínů. V případě dohody musí být termín zápasu znám 3 dny před výkopem a Kapitán domácího celku má povinnost termín oznámit Předsednictvu nebo Předsednictvem určené osobě nejpozději v den předcházející zápasu (za takové nahlášení se považuje též vzkaz na veřejném fóru internetových stránek PL).
 2. Oba Týmy mají povinnost se k dohodnutému zápasu dostavit alespoň s minimálním počtem hráčů, aby se utkání mohlo odehrát. V krajním případě (velká marodka Týmu, náhlý nedostatek hráčů pro regulérní utkání apod.) může jedno z mužstev zápas odvolat, nejpozději ale předcházející den před výkopem.
 3. V případě pozdě odvolaného nebo neomluveného se nedostavení k utkání jeho výsledek stanoví Předsednictvo (zpravidla je utkání kontumováno v neprospěch Týmu, který se nedostavil).
 4. Na dohrání zápasu nesehraného v rozpisovém termínu mají oba Týmy tři týdny; nejpozději do 14 dní od rozpisem stanoveného termínu musí kapitán Týmu, který nezpůsobil odložení zápasu, kontaktovat soupeře a domluvit se na termínu zápasu; hřiště zajišťuje domácí tým, termín pak stanovuje zpravidla Tým, který nezpůsobil odložení zápasu. V případě, že se zápas neodehraje ani do tří týdnů od rozpisem stanoveného termínu, o jeho výsledku rozhodne Předsednictvo (zpravidla bude zápas opět kontumován v neprospěch Týmu, který uspořádání zápasu komplikoval a znemožnil, případně stanoví konečný termín zápasu).
 5. V případě, že se soupeř z jakýchkoliv důvodů nedostavil ve stanovenou dobu výkopu, má domácí mužstvo povinnost počkat 20 minut. Jestli se soupeřící Tým nedostaví ani po této čekací době, bude o výsledku utkání rozhodovat Předsednictvo (a kontumuje jej v neprospěch Týmu, který se nedostavil).
 6. Hrací dny PL jsou zejména sobota a neděle, zápasy se ale mohou hrát kterýkoliv den v týdnu. Pro pracovní dny platí, že utkání nesmí mít výkop dříve než v 17:00, neshodnou-li se soupeřící Týmy na dřívějším termínu. Domácí Tým však na něm nesmí trvat. O nepracovních dnech je možné stanovit výkop nejdříve na 10:00 a nejpozději na 18:00, nedohodnou-li se Týmy jinak. V podzimních zápasech je nutno přihlédnout ke světelným podmínkám a včasným výkopem zabránit tomu, aby se zápas dohrával za tmy.
Článek V: Hřiště a zajištění zápasu
 1. Zápasy PL se hrají na menších, kopané přizpůsobených hřištích se souvislým travnatým povrchem, případně na umělé trávě. Hřiště musí být situováno v blízkosti Kolína; nejdále pak 10 km od okraje Kolína (měřeno nejkratší cestou po silnici od dopravní značky konec obce (Kolín) po dopravní značku začátek obce-místa, kde se nachází hřiště). Nesmí se hrát na škvárových či antukových hřištích, na tvrdém povrchu (asfalt, beton), v hale či na travnatých hřištích, na kterých by zjevně mohlo hrozit zranění hráče (díry na hrací ploše, drnovatý povrch apod.).
 2. Rozměry hřiště, pokud je to technicky možné, nesmí bez souhlasu Kapitána hostujícího týmu přesahovat rozmezí u délky 36-44 m a šířky 22-26 m. Branky by měly co nejvíce odpovídat házenkářským brankám a musí mít sítě. Zajištění sítí a přesné vymezení hřiště (lajnovačkou, páskami či jiným vhodným způsobem neohrožujícím zdraví a bezpečnost hráčů) je povinností domácího Týmu. Při nedodržení těchto povinností může hostující Tým zcela v souladu s pravidly odmítnout utkání odehrát a o jeho osudu rozhodne Předsednictvo (zpravidla dojde ke kontumaci v neprospěch domácího Týmu). Zahájením utkání se považuje hřiště za oboustranně schválené.
 3. Domácí mužstvo má povinnost zajistit k utkání minimálně tři fotbalové míče, vhodné pro malý fotbal (velikost 5). V průběhu zápasu se hráči obou Týmů snaží, aby všechny míče připravené k zápasu byly v blízkosti hřiště (tj. snaží se co nejrychleji přinést zakopnuté míče apod.). Oba Týmy musí nastoupit k zápasu ve svých dresech, přičemž domácí se barvou dresů musí přizpůsobit hostujícímu celku. Utkání se hraje 2x30 minut hrubého času (čas se tedy při přerušení hry nezastavuje), přestávka mezi poločasy může být maximálně 10 minut dlouhá a Týmy se mohou domluvit na jejím zkrácení. Čas měří minimálně jedna osoba zajištěná domácím Týmem, právem hostů je kontrolovat měření času vlastním časoměřičem.
 4. Domácí Tým má za povinnost po utkání bez zbytečného odkladu oficiálně nahlásit Předsednictvu anebo Předsednictvem určené osobě jeho výsledek a střelce svého Týmu; střelce soupeře jen pokud mu je soupeř sdělí. Za oficiální nahlášení se nepovažuje vzkaz veřejném fóru na internetových stránkách PL.
 5. Tým má za povinnost po celou dobu utkání mít jednoho hráče označeného kapitánskou páskou na paži; tím je tento hráč oficiálně oprávněn řešit sporné situace ohledně hřiště, průběhu zápasu a výkladu pravidel.
 6. Není-li udáno jinak, zápas neposuzuje rozhodčí a řešení veškerých přestupků proti pravidlům je na dohodě Kapitánů soupeřících mužstev podle zásady fair play. Vyžádá-li si to alespoň jeden z Týmů, je na utkání Předsednictvem delegován rozhodčí. Ten nesmí být členem ani jednoho ze soupeřících mužstev a musí být velmi dobře seznámen s pravidly PL. Jeho povinností je řídit utkání v rámci pravidel PL, objektivně posuzovat vzniklé přestupky proti pravidlům a nenadržovat ani jedné ze stran. Povinností hráčů soupeřících mužstev je plně respektovat rozhodnutí rozhodčího; při nedodržení tohoto pravidla je rozhodčí oprávněn utkání ukončit a o výsledku rozhodne Předsednictvo na nejbližší Schůzi. Při nespokojenosti s výkonem rozhodčího nemá ani jeden z Týmů právo ukončit zápas; utkání se musí dohrát a stížnosti se budou řešit Předsednictvem na Schůzi, jinak dojde ke kontumaci utkání v neprospěch stěžujícího si Týmu. Rozhodčí je odměňován Předsednictvem podle předchozí dohody.
 7. Pokud má Tým podezření, že se za soupeře chystá hrát anebo hraje hráč neuvedený na soupeřově platné Soupisce, má právo 5 minut před zahájením utkání, v poločasové přestávce a 5 minut po ukončení utkání požádat dotyčného hráče o předložení jakéhokoliv dokladu totožnosti obsahující alespoň jméno, příjmení a fotografii obličeje (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, registrační průkaz, karta pojišťovny, karta do knihovny atp.). Pokud mu hráč odmítne předložit doklad totožnosti, má právo soupeř mu nepovolit hrát utkání. Nastoupil-li již hráč do utkání, má soupeř právo utkání ukončit a o výsledku utkání rozhodne Předsednictvo.
Článek VI: Pravidla fotbalu pro PL
 1. Hry se účastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář. Týmy se vzhledem k rozměrům hřiště mohou dohodnout i na jiném počtu hráčů. K utkání musí Tým nastoupit nejméně s pěti hráči (čtyři hráči do pole a brankář) a všichni tito hráči musí figurovat na platné Soupisce. V průběhu utkání může počet hráčů klesnout na čtyři (tři hráči do pole a brankář). Klesne-li počet hráčů jednoho Týmu pod čtyři (tři hráči do pole a brankář), utkání bude ukončeno a o jeho výsledku rozhodne Předsednictvo.
 2. Každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v platné Soupisce. Střídání hráčů probíhá letmým způsobem, tedy kdykoliv ve hře nebo při přerušení. Pouze brankáři mohou prostřídat, jen je-li míč mimo hru. Počet střídání není omezen. Tým střídá celý poločas pouze z jednoho místa a střídající hráč nesmí vstoupit do hřiště dříve, než z něj vyjde střídaný hráč.
 3. Výstroj hráče se skládá z dresu nebo trika, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Tým nastupuje v jednotných dresech stejné barvy nebo barevné kombinace. Hrát s obnaženou horní částí těla není dovoleno. Oblečení brankářů musí být barevně odlišeno od oblečení obou družstev. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsteny, hodinky, atd.).
 4. Hráč startuje v jakémkoli druhu povolené sportovní obuvi. Nejsou povoleny kopačky jakéhokoli druhu se šroubovacími či nastřelovacími kolíky. Povoleny jsou kopačky s koženým svrškem a umělou podrážkou s vylisovanými kolíky.
 5. Na začátku utkání (po brance, v poločase) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu). Úvodní výkop zápasu provádí Tým, který byl buď vybrán losem, nebo dohodou Kapitánů; druhý Tým provádí úvodní výkop druhé půle. Z výkopu ze středu hřiště lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky. Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.
 6. Míč je ve hře tehdy, když se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící rozehrání nesmí hrát míčem znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Při kopech z vlastního brankového území musí míč opustit brankové území do hřiště, jinak se kop opakuje.
 7. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru mimo hřiště. Přejde-li míč postranní čáru, vrací se do hry autovým hodem, který provádí Tým, který se nedotkl (nekopl, netečoval) míč naposledy. Přejde-li míč brankovou čáru a je-li dosaženo branky, rozehrává se z půle výkopem. Není-li dosaženo branky, rozehrává buď brankář výkopem nebo výhozem od brány nebo zahrává soupeř rohový kop, to v závislosti na příslušnosti hráče, který se naposledy dotknul míče, k tomu kterému Týmu.
 8. Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo. Pro uznání branky není rozhodující postavení brankáře, ale poloha míče.
 9. Branka není dosažena, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:
  1. soupeřovy branky:
   • z nepřímého volného kopu
   • z vyhazování brankáře rukou
   • z autového vhazování
   V těchto případech je nařízen kop od branky.
  2. vlastní branky:
   • z autového vhazování
   • ze všech volných kopů
   V těchto případech je nařízen rohový kop. Když byl volný kop prováděn z vlastního brankového území, tak se volný kop opakuje
 10. V PL neexistuje postavení mimo hru a neplatí jakákoliv forma "malé domů".
 11. Volné kopy se dělí na přímý a nepřímý volný kop.
  1. Z přímého volného kopu lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky. Nařizuje se, pokud hráč:
   • kopne soupeře,
   • podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře,
   • skočí na soupeře,
   • vrazí do soupeře,
   • udeří nebo se pokusí udeřit soupeře,
   • strčí do soupeře,
   • ohrozí protihráče skluzem (Skluzem se rozumí jakékoliv klouzání se vpřed či do stran po povrchu hrací plochy za využití jeho kluzkosti za účelem zabránit protihráči v další hře. Pokud není skluz veden proti osobě protihráče nebo jiným nebezpečným způsobem, netrestá se. Nezáleží na vzdálenosti od protihráče, ale na směru vedení zákroku. Pokud je skluz veden do souboje s protihráčem, trestá se volným přímým kopem. Brankáři ve vlastním pokutovém území je povoleno hrát skluzem i při souboji o míč za předpokladu, že si nepočíná nebezpečně vůči protihráči.),
   • drží soupeře,
   • plivne na soupeře,
   • úmyslně hraje míč rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území),
   • hraje způsobem, který je možno považovat za nebezpečný, např. se pokouší kopnout do míče, který je v držení brankáře.
  2. Z nepřímého volného kopu nemůže být přímo dosaženo branky a nařizuje se, pokud hráč:
   • není v kontaktu s míčem a přitom úmyslně brání soupeři ve hře (běhá mezi soupeřem a míčem nebo vystavuje tělo tak, aby bránilo soupeři a tvořilo překážku mezi soupeřem a míčem),
   • atakuje brankáře, kromě případů, kdy brankář hraje mimo vlastní pokutové území,
   • brání brankáři v rozehrání míče rukama,
   • v průběhu letmého střídání vstoupí na hrací plochu dříve, než ji vystřídaný hráč opustí nebo na hrací plochu vstoupí nebo ji opustí na nesprávném místě.
 12. Hráči družstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče, dokud se míč nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti se může kop opakovat. Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v okruhu do pěti metrů od středu branky (v brankovém území), provádí se ze vzdálenosti alespoň pěti metrů od středu branky (na hranici brankového území) a to nejblíže místu přestupku. Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, následuje nepřímý volný kop proti provinivšímu se Týmu.
 13. Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a došlo k nim v okruhu do pěti metrů od středu branky (v pokutovém území). Za hraní rukou v tomto okruhu musí být vždy nařízen pokutový kop. Pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše minimálně 10 m od středu branky.
 14. Kop či výhoz od branky se provádí, přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího družstva. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa brankového území (okruh 5 m od středu branky). Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo brankové území a nejméně 5 metrů od místa kopu. Míč se dostává do hry, teprve když opustí brankové území. Z kopu od branky lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.
 15. Ve všech ostatních případech platí Pravidla fotbalu.
Článek VII: Bodování a kontumace
 1. Za vítězství se Týmu počítají 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů.
 2. V případě kontumace se kontumovanému mužstvu přičte prohra 0:3 a odečtou 2 body, soupeři výhra 3:0 bez určování střelců.
 3. Tým, který získá pět a více kontumací za sezónu, je z aktuálního ročníku PL diskvalifikován a jeho výsledky jsou anulovány. Tým však nemá nárok na vrácení registračního poplatku.
 4. Výsledky aktuálního ročníku PL se promítají v celkové tabulce. Pořadí jednotlivých Týmů v tabulce je určeno podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů dvou či více týmů rozhoduje pořadí v minitabulce sestavené z výsledků všech vzájemných zápasů těchto týmů. Zde rozhodují získané body, v případě rovnosti vzájemné zápasy (platí pohárová pravidla, tj. při rovnosti bodů ze vzájemných zápasů i shodném celkovém skóre rozhoduje větší počet gólů vstřelených na hřišti soupeře) a nerozhodne-li ani toto pravidlo, další pořadí je určováno postupně podle rozdílu vstřelených a obdržených gólů v celkové tabulce, počtu vstřelených gólů v celkové tabulce a následně dle losu.
Článek VIII: Konec soutěže
 1. PL je ukončena závěrečnou Schůzí, pořádanou po ukončení posledního kola soutěže; neodehrané zápasy do tohoto termínu se kontumují podle rozhodnutí Předsednictva. Závěrečnou schůzi pořádá Předsednictvo a financuje jej z rozpočtu PL. Na závěrečné Schůzi se vyhlašují výsledky PL a předávají se poháry a ceny za účast; další aktivity (závěrečný turnaj apod.) záleží na předchozích dohodách Kapitánů na Schůzích.
Článek IX: Závěrečná ustanovení
 1. Tato pravidla jsou závazná pro všechny Týmy PL, jsou platná od 11. 9. 2017 a nahrazují pravidla z 1. 9. 2009. Výjimky a změny může povolit pouze Předsednictvo na pravidelné Schůzi za souhlasu minimálně poloviny ze všech Kapitánů.
nejbližší zápasy
Momentálně nejsou žádné zápasy se známým datem a časem konání.
aktuální tabulka
1.NAI311 : 49
2.TGM310 : 86
3.TAT38 : 83
4.VOD30 : 9-6
aktuální kolo
Soutěž ještě není rozlosována!
příští kolo
Není žádné plánované kolo
nejlepší střelci
4Moulis, L. (NAI)
3Čubr, K. (TGM)
2Novotný, A. (NAI)
2Vácha, O. (TAT)
2Kvíz, P. (TGM)

© Petr Černý 2005-2018, design templateshunt.com | mobilní verze